Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej - Logo
Biuletyn Informacji Publicznej - Muzeum
 
 
 
   
 

Działalność MuzeumWłaśnie oglądasz starą wersję wpisu, z 2013-11-04 @ 12:12:09. Zobacz poniżej różnice pomiędzy tą wersją a wersją biezaca wersja.

 

Muzeum Niepodległości z siedzibą w Pałacu Przebendowskich/Radziwiłłów
Siedzibą Muzeum Niepodległości jest pałac, wzniesiony w początkach XVIII w. Początkowo był własnością rodziny Przebendowskich, w II poł. XVIII wieku przeszedł w ręce rodu Kossowskich. Na przełomie XVIII i XIX w. pałac zaczął podupadać, właściciele nie zawsze należycie dbali o obiekt, mieściły się tam: gabinet figur woskowych, hotel, Zajazd Białostocki, restauracja Gąsiorowskiego, sala tańca, zakład piwa „bawarskiego”, fabryka guzików, zakład złotniczy. Dopiero Jan Kazimierz Zawisza po nabyciu pałacu w 1863 r. przywrócił budowli właściwy charakter.Osobliwością pałacu było wówczas umieszczenie w nim kolekcji zbiorów archeologicznych oraz ozdobienie plafonu westybulu obrazem „Światło i ciemność” Henryka Siemiradzkiego. W roku 1912 pałac przeszedł na własność ks. Janusza Radziwiłła, który urządził w nim swoją warszawską siedzibę. Służyła ona księciu, uważanemu za nieformalnego przywódcę arystokracji polskiej, jako jedno z ważnych miejsc spotkań elit społeczno-politycznych kraju do roku 1939. W okresie II wojny światowej pałac pozostał siedzibą ks. Janusza, jednak w wyniku walk powstańczych (sierpień 1944 r.) uległ znacznemu zniszczeniu. Ks. Janusz wraz z najbliższymi (jak również innymi przedstawicielami arystokracji polskiej) został w początkach 1945 r. wywieziony przez NKWD do obozu w Krasnogorsku pod Moskwą. Kiedy w roku 1947 powrócił do Polski, nowe władze państwowe przydzieliły mu skromne mieszkanie na warszawskim Mokotowie, przejmując nieruchomość ze zrujnowanym pałacem na własność. W trakcie odbudowy (1947–1949) pałac umiejscowiono na „wysepce” nowo wybudowanej arterii komunikacyjnej nazwanej Trasą W-Z. Odrestaurowany pałac stał się najpierw siedzibą Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości, zaś od marca 1955 r. zaczął służyć nowej placówce – Muzeum Lenina, które zlikwidowano w roku 1989. W 1990 r. Minister Kultury i Sztuki utworzył Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, które otrzymało siedzibę w Pałacu, zaś 12 sierpnia 1991 r. otrzymało ono nazwę Muzeum Niepodległości.W Muzeum funkcjonują obecnie trzy wystawy stałe:- „Z Orłem Białym przez wieki” – ukazująca historię Orła Białego od czasów legendarnych po współczesne, obrazująca funkcję, jaką pełniło godło, a także ukazująca jego liczne metamorfozy. Na wystawie znajdują się zdjęcia najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków przedstawiających znak Orła Białego;

– „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914 – 1921” – ilustrująca okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego, ukazująca wysiłek i aktywność Polaków z trzech zaborów, mające na celu zbudowanie jednolitego i niepodległego organizmu państwowego, a także powojenną walkę o suwerenność kraju w 1920 roku;

– „Żeby Polska była Polską… Dzieje opozycji w PRL 1945 – 1989” – prezentująca działalność polskich środowisk niepodległościowych w dążeniu do restytucji suwerennego państwa polskiego w okresie od zakończenia II wojny światowej do powstania II Rzeczypospolitej w 1989 roku.

Muzeum organizuje ponadto wystawy czasowe, imprezy okolicznościowe z okazji obchodów ważnych rocznic, konkursy, lekcje muzealne, a ponadto ma w ofercie wystawy do wypożyczania dla innych placówek muzealnych i oświatowych. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.

Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
Muzeum zlokalizowane jest w zabytkowym obiekcie wybudowanym przez władze carskie w latach 1832–1835 za pieniądze społeczeństwa polskiego. Cytadela obsadzona silnym garnizonem miała zwiększyć kontrolę władz rosyjskich nad buntowniczą Warszawą, jednocześnie stała się kolejnym ogniwem w łańcuchu twierdz chroniących zachodnie rubieże Imperium Romanowów. W jednym z budynków, tzw. X Pawilonie powstałym w latach 1826–1828, zostało zlokalizowane centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Według szacunkowych danych przez Cytadelę przewinęło się około 40 tys. więźniów: członków tajnych organizacji niepodległościowych, uczestników powstań narodowych (zwłaszcza powstania styczniowego), działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905-1907 r., manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych. Kilkuset z nich stracono na stokach twierdzy, tysiące wywieziono stąd na katorgę bądź zesłanie syberyjskie. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ks. Piotr Ściegienny czy Stefan Okrzeja.Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Cytadelę przejęło wojsko polskie. We wschodnim skrzydle X Pawilonu wyeksponowano pamiątki po więźniach. W latach okupacji niemieckiej 1939-1945 Cytadela stanowiła silny punkt oparcia władz niemieckich. Po II wojnie światowej obiekt znalazł się w gestii wojska. X Pawilon wydzielono wraz z najbliższym otoczeniem i udostępniono zwiedzającym w 1963 r., w 100-lecie wybuchu powstania styczniowego, jako Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (stanowiące od 1990 r. oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie). Obecnie jest to jedno z najważniejszych muzeów martyrologicznych na ziemiach polskich.

Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.1 Kultura pn.Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.

 

Muzeum X Pawilonu w związku z rewitalizacją jest nieczynne do odwołania

 

Muzeum Więzienia Pawiak

Muzeum Więzienia Pawiak powstało w 1965 roku z inicjatywy i przy współudziale byłych więźniów politycznych Pawiaka wg projektu prof. Romualda Gutta i inż. arch. Mieczysława Mołdawy. Budynek wzniesiono na ocalałych fundamentach VII i VIII oddziału więzienia wysadzonego przez Niemców w sierpniu 1944 roku. Podczas budowy wykorzystano większość znalezionych w czasie odgruzowywania obiektu krat, zawiasów, zamków i okuć oraz zabezpieczono wydobyte z ruin dokumenty, elementy wyposażenia i przedmioty używane przez więźniów.W skład zespołu pomnikowego Muzeum Więzienia Pawiak wchodzą ponadto: filar stanowiący fragment bramy wjazdowej, Pomnik Drzewa Pawiackiego – brązowa kopia słynnego wiązu, na którym rodziny ofiar od 1945 roku umieszczały tabliczki epitafijne, betonowy mur z blokami piaskowca okalający teren Muzeum z symbolicznymi rzeźbami projektu prof. Tadeusza Łodziany i prof. Stanisława Słoniny, a także dziedziniec więzienny z pomnikiem – obeliskiem autorstwa Zofii Pociłowskiej oraz Las Pamięci.
Ekspozycja stała – „Pawiak 1835 – 1944” – obejmuje cały okres funkcjonowania więzienia. Zasadniczą część ekspozycji stanowi zrekonstruowany w 1965 niemal w całości korytarz więzienny oddziału VII, cele z lat 1863–1918; 1918–1939; 1939–1944; cela kwarantanny i cela śmierci. Główna część ekspozycji poświęcona została okresowi okupacji niemieckiej 1939–1944. W tej części wystawy przedstawiliśmy niemiecki system okupacyjny w Polsce, dokonania Polskiego Państwa Podziemnego, różne formy walki, a także działalność konspiracyjnej siatki wewnętrznej.
Mauzoleum Walki i Męczeństwa

Na mocy uchwały Rady Ministrów z 25 lipca 1946 r. pomieszczenia piwniczne aresztu gestapo przy al. Szucha 25 w Warszawie zostały przejęte pod zarząd państwowy. Uznane za miejsce martyrologii i bohaterstwa Polaków, miały zostać zachowane w stanie nienaruszonym. Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu w tym miejscu muzeum. Otwarcie Mauzoleum Walki i Męczeństwa nastąpiło 18 kwietnia 1952 r.Najcenniejszą częścią ekspozycji są zachowane w nienaruszonym stanie korytarze, 4 cele zbiorowe, 10 izolatek i pokój dyżurnego gestapowca, gdzie odbywały się przesłuchania. Zwiedzającym udostępniono prezentację multimedialną.

Wprowadzone zmiany:

Zmiany:

2013-11-04 @ 12:12:09Wersja bieżąca
Content
 Dodano: <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">Muzeum Niepodległości w Warszawie</span></p>
 Dodano: <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; widows: 2; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">Pałac Przebendowskich/ Radziwiłłów</span></p>
 Dodano: <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; widows: 2; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">ul. Solidarności 62 , 00-240 Warszawa,</span></p>
 Dodano: <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; widows: 2; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">nr tel. 22 826 90 91, kom. 570 722 844</span></p>
 Dodano: <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; widows: 2; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">e-mail: <a href="mailto: sekretariat@muzn.pl" >sekretariat@muzn.pl< /a></span></p>
 Dodano: <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; widows: 2; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;"><a href="http:// www.muzeum-niepodleglosci.pl" >www.muzeum-niepodleglosci.pl< /a></span></p>
 Dodano: <h5 style="text-align: center;"><a href="http:// www.muzn.pl"> www.muzn.pl </a></h5>
 Dodano: <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; widows: 2; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;"><a href="https:/ /ksiegarnia.muzeum- niepodleglosci.pl/ ">www.ksiegarnia.muzeum- niepodleglosci.pl< /a></span></p>
 Dodano: <p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-center; widows: 2; -webkit-text- stroke-width: 0px; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px;"><strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziały są czynne dla zwiedzających: </span></strong><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">
 Dodano: – od środy do niedzieli w godzinach 10.00 – 17:00</span></p>
 Dodano: <span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">– w poniedziałki i wtorki ekspozycje nieczynne</span>
 Dodano: <span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">- w czwartki wstęp wolny</span>
 Dodano: <b><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziały są nieczynne dla zwiedzających w dni świąteczne w 2021 r. za wyjątkiem:</span></b>
 Dodano: <span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">- 3 maja 2021 r.</span>
 Dodano: <span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">- 15 sierpnia 2021 r.</span>
 Dodano: <span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">- 11 listopada 2021 r.</span>
 Dodano: <b><span style="font-size: 8.5pt; font-family: 'Tahoma',sans-serif; color: black;">Jednocześnie informujemy, że w zależności od sytuacji epidemiologicznej w Polsce spowodowanej COVID-19, dni i godziny otwarcia Muzeum Niepodległości w Warszawie i jego Oddziałów w roku 2021 r. mogą ulec zmianie. </span></b>
 Dodano: <a href="https:/ /ewejsciowki.pl/embedded/ repertuar/923">Kup bilet ONLINE do Mauzoleum Walki i Męczeństwa</a>
 Dodano: <a href="https:/ /ewejsciowki.pl/embedded/ repertuar/922">Kup bilet ONLINE do Muzeum Więzienia Pawiak</a>
 Dodano: <a href="https:/ /ewejsciowki.pl/embedded/ repertuar/921">Kup bilet ONLINE do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej</a>
 Dodano: <strong>ceny biletów:</strong>
 Dodano: normalny – 10 zł
Skasowano: &nbsp;Dodano: ulgowy – 5 zł
 Dodano: bilet wspólny (do wszystkich oddziałów):
 Dodano: normalny – 20 zł
 Dodano: ulgowy – 10 zł
 Dodano: Bilet wspólny pozwala odwiedzić w ciągu 7 dni Muzeum oraz jego oddziały tj. Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa i Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.
 Dodano: <strong>Posiadaczom Karty Dużej Rodziny przysługuje bilet za 1 zł; zniżka nie łączy się z innymi rabatami, promocjami. </strong>
 Dodano: <strong>przewodnik :</strong>
 Dodano: oprowadzanie grupy szkolnej – 100 zł
 Dodano: oprowadzanie grupy pozaszkolnej – 100 zł
 Dodano: ------------- ------------- ------------ ------------- ------------ ------------- ------------ ------------------------
Bez zmian: <div style="text-align: justify;">Bez zmian: <div style="text-align: justify;">
Bez zmian: <div><strong>Muzeum Niepodległości z siedzibą w Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów< /strong></div>Bez zmian: <div><strong>Muzeum Niepodległości z siedzibą w Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów< /strong></div>
Skasowano: <div></div> 
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ F-006kopia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-706" title="F 006kopia" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/F-006kopia- 300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></div>Bez zmian: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ F-006kopia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-706" title="F 006kopia" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/F-006kopia- 300x188.jpg" alt="" width="300" height="188" /></a></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div>Siedzibą Muzeum Niepodległości jest pałac, wzniesiony w początkach XVIII w. Początkowo był własnością rodziny Przebendowskich, w II poł. XVIII wieku przeszedł w ręce rodu Kossowskich. Na przełomie XVIII i XIX w. pałac zaczął podupadać, właściciele nie zawsze należycie dbali o obiekt, mieściły się tam: gabinet figur woskowych, hotel, Zajazd Białostocki, restauracja Gąsiorowskiego, sala tańca, zakład piwa „bawarskiego”, fabryka guzików, zakład złotniczy. Dopiero Jan Kazimierz Zawisza po nabyciu pałacu w 1863 r. przywrócił budowli właściwy charakter.Osobliwością pałacu było wówczas umieszczenie w nim kolekcji zbiorów archeologicznych oraz ozdobienie plafonu westybulu obrazem „Światło i ciemność” Henryka Siemiradzkiego. W roku 1912 pałac przeszedł na własność ks. Janusza Radziwiłła, który urządził w nim swoją warszawską siedzibę. Służyła ona księciu, uważanemu za nieformalnego przywódcę arystokracji polskiej, jako jedno z ważnych miejsc spotkań elit społeczno-politycznych kraju do roku 1939. W okresie II wojny światowej pałac pozostał siedzibą ks. Janusza, jednak w wyniku walk powstańczych (sierpień 1944 r.) uległ znacznemu zniszczeniu. Ks. Janusz wraz z najbliższymi (jak również innymi przedstawicielami arystokracji polskiej) został w początkach 1945 r. wywieziony przez NKWD do obozu w Krasnogorsku pod Moskwą. Kiedy w roku 1947 powrócił do Polski, nowe władze państwowe przydzieliły mu skromne mieszkanie na warszawskim Mokotowie, przejmując nieruchomość ze zrujnowanym pałacem na własność. W trakcie odbudowy (1947–1949) pałac umiejscowiono na „wysepce” nowo wybudowanej arterii komunikacyjnej nazwanej Trasą W-Z. Odrestaurowany pałac stał się najpierw siedzibą Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości, zaś od marca 1955 r. zaczął służyć nowej placówce – Muzeum Lenina, które zlikwidowano w roku 1989. W 1990 r. Minister Kultury i Sztuki utworzył Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, które otrzymało siedzibę w Pałacu, zaś 12 sierpnia 1991 r. otrzymało ono nazwę Muzeum Niepodległości.W Muzeum funkcjonują obecnie trzy wystawy stałe:- „Z Orłem Białym przez wieki” – ukazująca historię Orła Białego od czasów legendarnych po współczesne, obrazująca funkcję, jaką pełniło godło, a także ukazująca jego liczne metamorfozy. Na wystawie znajdują się zdjęcia najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków przedstawiających znak Orła Białego;</div>Bez zmian: <div>Siedzibą Muzeum Niepodległości jest pałac, wzniesiony w początkach XVIII w. Początkowo był własnością rodziny Przebendowskich, w II poł. XVIII wieku przeszedł w ręce rodu Kossowskich. Na przełomie XVIII i XIX w. pałac zaczął podupadać, właściciele nie zawsze należycie dbali o obiekt, mieściły się tam: gabinet figur woskowych, hotel, Zajazd Białostocki, restauracja Gąsiorowskiego, sala tańca, zakład piwa „bawarskiego”, fabryka guzików, zakład złotniczy. Dopiero Jan Kazimierz Zawisza po nabyciu pałacu w 1863 r. przywrócił budowli właściwy charakter.Osobliwością pałacu było wówczas umieszczenie w nim kolekcji zbiorów archeologicznych oraz ozdobienie plafonu westybulu obrazem „Światło i ciemność” Henryka Siemiradzkiego. W roku 1912 pałac przeszedł na własność ks. Janusza Radziwiłła, który urządził w nim swoją warszawską siedzibę. Służyła ona księciu, uważanemu za nieformalnego przywódcę arystokracji polskiej, jako jedno z ważnych miejsc spotkań elit społeczno-politycznych kraju do roku 1939. W okresie II wojny światowej pałac pozostał siedzibą ks. Janusza, jednak w wyniku walk powstańczych (sierpień 1944 r.) uległ znacznemu zniszczeniu. Ks. Janusz wraz z najbliższymi (jak również innymi przedstawicielami arystokracji polskiej) został w początkach 1945 r. wywieziony przez NKWD do obozu w Krasnogorsku pod Moskwą. Kiedy w roku 1947 powrócił do Polski, nowe władze państwowe przydzieliły mu skromne mieszkanie na warszawskim Mokotowie, przejmując nieruchomość ze zrujnowanym pałacem na własność. W trakcie odbudowy (1947–1949) pałac umiejscowiono na „wysepce” nowo wybudowanej arterii komunikacyjnej nazwanej Trasą W-Z. Odrestaurowany pałac stał się najpierw siedzibą Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości, zaś od marca 1955 r. zaczął służyć nowej placówce – Muzeum Lenina, które zlikwidowano w roku 1989. W 1990 r. Minister Kultury i Sztuki utworzył Muzeum Historii Polskich Ruchów Niepodległościowych i Społecznych, które otrzymało siedzibę w Pałacu, zaś 12 sierpnia 1991 r. otrzymało ono nazwę Muzeum Niepodległości.W Muzeum funkcjonują obecnie trzy wystawy stałe:- „Z Orłem Białym przez wieki” – ukazująca historię Orła Białego od czasów legendarnych po współczesne, obrazująca funkcję, jaką pełniło godło, a także ukazująca jego liczne metamorfozy. Na wystawie znajdują się zdjęcia najpiękniejszych i najcenniejszych zabytków przedstawiających znak Orła Białego;</div>
Bez zmian: <div>Bez zmian: <div>
Bez zmian: - „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914 – 1921” – ilustrująca okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego, ukazująca wysiłek i aktywność Polaków z trzech zaborów, mające na celu zbudowanie jednolitego i niepodległego organizmu państwowego, a także powojenną walkę o suwerenność kraju w 1920 roku;Bez zmian: - „Polonia Restituta. O niepodległość i granice 1914 – 1921” – ilustrująca okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego, ukazująca wysiłek i aktywność Polaków z trzech zaborów, mające na celu zbudowanie jednolitego i niepodległego organizmu państwowego, a także powojenną walkę o suwerenność kraju w 1920 roku;
Bez zmian: - „Żeby Polska była Polską… Dzieje opozycji w PRL 1945 – 1989” – prezentująca działalność polskich środowisk niepodległościowych w dążeniu do restytucji suwerennego państwa polskiego w okresie od zakończenia II wojny światowej do powstania II Rzeczypospolitej w 1989 roku.Bez zmian: - „Żeby Polska była Polską… Dzieje opozycji w PRL 1945 – 1989” – prezentująca działalność polskich środowisk niepodległościowych w dążeniu do restytucji suwerennego państwa polskiego w okresie od zakończenia II wojny światowej do powstania II Rzeczypospolitej w 1989 roku.
Bez zmian: Muzeum organizuje ponadto wystawy czasowe, imprezy okolicznościowe z okazji obchodów ważnych rocznic, konkursy, lekcje muzealne, a ponadto ma w ofercie wystawy do wypożyczania dla innych placówek muzealnych i oświatowych. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.Bez zmian: Muzeum organizuje ponadto wystawy czasowe, imprezy okolicznościowe z okazji obchodów ważnych rocznic, konkursy, lekcje muzealne, a ponadto ma w ofercie wystawy do wypożyczania dla innych placówek muzealnych i oświatowych. Muzeum prowadzi również działalność wydawniczą.
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"><strong> <strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></strong></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"><strong> <strong>Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej< /strong></strong></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC8506kopia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-708" title="_DSC8506kopia" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC8506kopia- 300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ DSC8506kopia.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-708" title="_DSC8506kopia" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/DSC8506kopia- 300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>Bez zmian: <div style="text-align: left;"></div>
Bez zmian: <div style="text-align: left;">Muzeum zlokalizowane jest w zabytkowym obiekcie wybudowanym przez władze carskie w latach 1832–1835 za pieniądze społeczeństwa polskiego. Cytadela obsadzona silnym garnizonem miała zwiększyć kontrolę władz rosyjskich nad buntowniczą Warszawą, jednocześnie stała się kolejnym ogniwem w łańcuchu twierdz chroniących zachodnie rubieże Imperium Romanowów. W jednym z budynków, tzw. X Pawilonie powstałym w latach 1826–1828, zostało zlokalizowane centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Według szacunkowych danych przez Cytadelę przewinęło się około 40 tys. więźniów: członków tajnych organizacji niepodległościowych, uczestników powstań narodowych (zwłaszcza powstania styczniowego), działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905-1907 r., manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych. Kilkuset z nich stracono na stokach twierdzy, tysiące wywieziono stąd na katorgę bądź zesłanie syberyjskie. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ks. Piotr Ściegienny czy Stefan Okrzeja.Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Cytadelę przejęło wojsko polskie. We wschodnim skrzydle X Pawilonu wyeksponowano pamiątki po więźniach. W latach okupacji niemieckiej 1939-1945 Cytadela stanowiła silny punkt oparcia władz niemieckich. Po II wojnie światowej obiekt znalazł się w gestii wojska. X Pawilon wydzielono wraz z najbliższym otoczeniem i udostępniono zwiedzającym w 1963 r., w 100-lecie wybuchu powstania styczniowego, jako Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (stanowiące od 1990 r. oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie). Obecnie jest to jedno z najważniejszych muzeów martyrologicznych na ziemiach polskich.</div>Bez zmian: <div style="text-align: left;">Muzeum zlokalizowane jest w zabytkowym obiekcie wybudowanym przez władze carskie w latach 1832–1835 za pieniądze społeczeństwa polskiego. Cytadela obsadzona silnym garnizonem miała zwiększyć kontrolę władz rosyjskich nad buntowniczą Warszawą, jednocześnie stała się kolejnym ogniwem w łańcuchu twierdz chroniących zachodnie rubieże Imperium Romanowów. W jednym z budynków, tzw. X Pawilonie powstałym w latach 1826–1828, zostało zlokalizowane centralne więzienie śledcze dla więźniów politycznych. Według szacunkowych danych przez Cytadelę przewinęło się około 40 tys. więźniów: członków tajnych organizacji niepodległościowych, uczestników powstań narodowych (zwłaszcza powstania styczniowego), działaczy polskiego ruchu robotniczego, uczestników rewolucji 1905-1907 r., manifestacji patriotycznych, strajków robotniczych. Kilkuset z nich stracono na stokach twierdzy, tysiące wywieziono stąd na katorgę bądź zesłanie syberyjskie. Wśród więźniów X Pawilonu były tak wybitne postaci polskiej historii jak Romuald Traugutt, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Gustaw Ehrenberg, ks. Piotr Ściegienny czy Stefan Okrzeja.Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. Cytadelę przejęło wojsko polskie. We wschodnim skrzydle X Pawilonu wyeksponowano pamiątki po więźniach. W latach okupacji niemieckiej 1939-1945 Cytadela stanowiła silny punkt oparcia władz niemieckich. Po II wojnie światowej obiekt znalazł się w gestii wojska. X Pawilon wydzielono wraz z najbliższym otoczeniem i udostępniono zwiedzającym w 1963 r., w 100-lecie wybuchu powstania styczniowego, jako Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej (stanowiące od 1990 r. oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie). Obecnie jest to jedno z najważniejszych muzeów martyrologicznych na ziemiach polskich.</div>
Bez zmian: Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.1 Kultura pn.<strong><em>Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.< /em></strong>Bez zmian: Muzeum Niepodległości jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, działanie 6.1 Kultura pn.<strong><em>Kompleksowa poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury obiektów Muzeum Niepodległości w Warszawie poprzez rewitalizację i modernizację oddziału – Cytadeli Warszawskiej – w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w szczególności X Pawilonu, XI Pawilonu, Bramy Bielańskiej i dziedzińca.< /em></strong>
Skasowano: &nbsp; 
Skasowano: Muzeum X Pawilonu w związku z rewitalizacją jest nieczynne do odwołania<em> </em><strong><em> Dodano: Muzeum X Pawilonu w związku z rewitalizacją jest nieczynne do odwołania<strong><em>
Bez zmian: </em></strong>Bez zmian: </em></strong>
Skasowano: &nbsp; 
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div><strong>Muzeum Więzienia Pawiak</strong></div>Bez zmian: <div><strong>Muzeum Więzienia Pawiak</strong></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawiak2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-710" title="Pawiak2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/Pawiak2-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></div>Bez zmian: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ Pawiak2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-710" title="Pawiak2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/Pawiak2-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Skasowano: <div><strong> 
Skasowano: </strong></div> Dodano: <div><strong>  </strong></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div>Muzeum Więzienia Pawiak powstało w 1965 roku z inicjatywy i przy współudziale byłych więźniów politycznych Pawiaka wg projektu prof. Romualda Gutta i inż. arch. Mieczysława Mołdawy. Budynek wzniesiono na ocalałych fundamentach VII i VIII oddziału więzienia wysadzonego przez Niemców w sierpniu 1944 roku. Podczas budowy wykorzystano większość znalezionych w czasie odgruzowywania obiektu krat, zawiasów, zamków i okuć oraz zabezpieczono wydobyte z ruin dokumenty, elementy wyposażenia i przedmioty używane przez więźniów.W skład zespołu pomnikowego Muzeum Więzienia Pawiak wchodzą ponadto: filar stanowiący fragment bramy wjazdowej, Pomnik Drzewa Pawiackiego – brązowa kopia słynnego wiązu, na którym rodziny ofiar od 1945 roku umieszczały tabliczki epitafijne, betonowy mur z blokami piaskowca okalający teren Muzeum z symbolicznymi rzeźbami projektu prof. Tadeusza Łodziany i prof. Stanisława Słoniny, a także dziedziniec więzienny z pomnikiem – obeliskiem autorstwa Zofii Pociłowskiej oraz Las Pamięci.</div>Bez zmian: <div>Muzeum Więzienia Pawiak powstało w 1965 roku z inicjatywy i przy współudziale byłych więźniów politycznych Pawiaka wg projektu prof. Romualda Gutta i inż. arch. Mieczysława Mołdawy. Budynek wzniesiono na ocalałych fundamentach VII i VIII oddziału więzienia wysadzonego przez Niemców w sierpniu 1944 roku. Podczas budowy wykorzystano większość znalezionych w czasie odgruzowywania obiektu krat, zawiasów, zamków i okuć oraz zabezpieczono wydobyte z ruin dokumenty, elementy wyposażenia i przedmioty używane przez więźniów.W skład zespołu pomnikowego Muzeum Więzienia Pawiak wchodzą ponadto: filar stanowiący fragment bramy wjazdowej, Pomnik Drzewa Pawiackiego – brązowa kopia słynnego wiązu, na którym rodziny ofiar od 1945 roku umieszczały tabliczki epitafijne, betonowy mur z blokami piaskowca okalający teren Muzeum z symbolicznymi rzeźbami projektu prof. Tadeusza Łodziany i prof. Stanisława Słoniny, a także dziedziniec więzienny z pomnikiem – obeliskiem autorstwa Zofii Pociłowskiej oraz Las Pamięci.</div>
Bez zmian: <div align="justify">Ekspozycja stała – „Pawiak 1835 – 1944” - obejmuje cały okres funkcjonowania więzienia. Zasadniczą część ekspozycji stanowi zrekonstruowany w 1965 niemal w całości korytarz więzienny oddziału VII, cele z lat 1863–1918; 1918–1939; 1939–1944; cela kwarantanny i cela śmierci. Główna część ekspozycji poświęcona została okresowi okupacji niemieckiej 1939–1944. W tej części wystawy przedstawiliśmy niemiecki system okupacyjny w Polsce, dokonania Polskiego Państwa Podziemnego, różne formy walki, a także działalność konspiracyjnej siatki wewnętrznej.</div>Bez zmian: <div align="justify">Ekspozycja stała – „Pawiak 1835 – 1944” - obejmuje cały okres funkcjonowania więzienia. Zasadniczą część ekspozycji stanowi zrekonstruowany w 1965 niemal w całości korytarz więzienny oddziału VII, cele z lat 1863–1918; 1918–1939; 1939–1944; cela kwarantanny i cela śmierci. Główna część ekspozycji poświęcona została okresowi okupacji niemieckiej 1939–1944. W tej części wystawy przedstawiliśmy niemiecki system okupacyjny w Polsce, dokonania Polskiego Państwa Podziemnego, różne formy walki, a także działalność konspiracyjnej siatki wewnętrznej.</div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div><strong>Mauzoleum Walki i Męczeństwa< /strong></div>Bez zmian: <div><strong>Mauzoleum Walki i Męczeństwa< /strong></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 01-Gamach-Ministerstwa-Edukacji- Narodowej2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-714" title="01 Gamach Ministerstwa Edukacji Narodowej2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/01-Gamach- Ministerstwa- Edukacji-Narodowej2- 300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></div>Bez zmian: <div><a href="http:// bip.muzeum-niepodleglosci.pl/ wp-content/uploads/2012/10/ 01-Gamach-Ministerstwa-Edukacji- Narodowej2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-714" title="01 Gamach Ministerstwa Edukacji Narodowej2" src="http://bip.muzeum- niepodleglosci.pl/wp-content/ uploads/2012/ 10/01-Gamach- Ministerstwa- Edukacji-Narodowej2- 300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Skasowano: <div><strong> 
Skasowano: </strong></div> Dodano: <div><strong>  </strong></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div></div>Bez zmian: <div></div>
Bez zmian: <div>Na mocy uchwały Rady Ministrów z 25 lipca 1946 r. pomieszczenia piwniczne aresztu gestapo przy al. Szucha 25 w Warszawie zostały przejęte pod zarząd państwowy. Uznane za miejsce martyrologii i bohaterstwa Polaków, miały zostać zachowane w stanie nienaruszonym. Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu w tym miejscu muzeum. Otwarcie Mauzoleum Walki i Męczeństwa nastąpiło 18 kwietnia 1952 r.Najcenniejszą częścią ekspozycji są zachowane w nienaruszonym stanie korytarze, 4 cele zbiorowe, 10 izolatek i pokój dyżurnego gestapowca, gdzie odbywały się przesłuchania. Zwiedzającym udostępniono prezentację multimedialną.</div>Bez zmian: <div>Na mocy uchwały Rady Ministrów z 25 lipca 1946 r. pomieszczenia piwniczne aresztu gestapo przy al. Szucha 25 w Warszawie zostały przejęte pod zarząd państwowy. Uznane za miejsce martyrologii i bohaterstwa Polaków, miały zostać zachowane w stanie nienaruszonym. Jednocześnie podjęto decyzję o utworzeniu w tym miejscu muzeum. Otwarcie Mauzoleum Walki i Męczeństwa nastąpiło 18 kwietnia 1952 r.Najcenniejszą częścią ekspozycji są zachowane w nienaruszonym stanie korytarze, 4 cele zbiorowe, 10 izolatek i pokój dyżurnego gestapowca, gdzie odbywały się przesłuchania. Zwiedzającym udostępniono prezentację multimedialną.</div>
Bez zmian: </div>Bez zmian: </div>

Nota: Zmiany techniczne.

Liczba wyświetleń: 13219